Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Hier vind je de algemene voorwaarden die Let’s Bake a Story hanteert.

Let’s Bake a Story behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

BEDRIJFSINFORMATIE

Handelsnaam: Let’s Bake a Story

Vestigingsadres: Lange Geer 40, 2611 PV, Delft

Telefoonnummer: 0683929058

KvK-nummer: 76025993    

BTW-nummer: NL003040605B74

ALGEMEEN

 • Het is niet toegestaan om afbeeldingen, tekst of andere materialen op deze website her te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Let’s Bake a Story.

DIENSTEN

 • De diensten die Let’s Bake a Story aanbiedt, is het verkopen van patisserie en daaraan gerelateerde producten binnen Nederland.

PRODUCTEN

 • Afhankelijk van het seizoen en de beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de foto’s op de website.

BESTELTIJD

 • De klant kan van maandag tot en met vrijdag tot 16:00 bestellen. Taarten dienen 5 dagen van tevoren besteld te worden. Brievenbus post dient 1 dag van tevoren besteld te worden. 
 • Op zondag wordt er geen taart geleverd, tenzij anders besproken.
 • Rond feestdagen en speciale acties gelden er andere besteltijden.

BESTELLINGEN

 • Door het plaatsen van een bestelling via de website, per telefoon, e-mail, Instagram of Facebook is de overeenkomst een feit. Let’s Bake a Story behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
 • Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het bij de bestelling opgegeven e-mailadres of reactie op Facebook of Instagram. Controleer altijd goed de gegevens. Let’s Bake a Story is niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. –
 • Kleine wijzigingen kunnen tot 10:00 doorgegeven worden, indien producten de dag erop geleverd wordt. 

LEVERTIJDEN EN BEZORGEN

 • Let’s Bake a Story is niet verantwoordelijk voor foutief aangeleverde adressen of afleverdata. Wanneer de vervoerder de bestelde producten op het aangeleverde adres en de gevraagde afleverdatum heeft getracht af te leveren, dan wordt de bestelling in rekening gebracht.
 • Let’s Bake a Story streeft naar een snelle levering van de bestelling. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Let’s Bake a Story ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
 • In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.
 • Wanneer de ontvanger niet op het bezorgadres aanwezig is, wordt geprobeerd de producten bij het aangrenzende bedrijf of de buren af te geven. Lukt dit niet dan wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan. Wanneer een ontvanger meerdere keren niet thuis wordt aangetroffen en er niet wordt gereageerd op het afhaalbericht zal de bestelling retour naar Let’s Bake a Story gaan. De kosten voor de bezorging en de producten zijn in dat geval voor de klant die de bestelling heeft geplaatst.
 • De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Let’s Bake a Story daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Let’s Bake a Story de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen voor nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Let’s Bake a Story zijn aangemeld, indien zij zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. 
 • Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door Let’s Bake a Story geleverde patisserie dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal tot één dag na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

BETALING

 • Alle bestellingen die via de website letsbakeastory.nl geplaatst zijn, kunnen uitsluitend vooraf worden betaald via iDEAL, tenzij anders is overeengekomen met Let’s Bake a Story. 
 • Bestellingen die telefonisch of via de mail aangenomen worden, kunnen in de winkel betaald en opgehaald worden. De bestelling kan per PIN of contant betaald worden. 

PRIJZEN

 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW. 
 • Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de eventuele gevolgen hiervan kan Let’s Bake a Story niet aansprakelijk gehouden worden. 
 • Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals koersverschillen, overheidsmaatregelen, inkoopprijs

OVERMACHT

 • In geval van overmacht heeft Let’s Bake a Story het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat Let’s Bake a Story gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 • Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

KLACHTEN

 • Een foutje kan gebeuren. Let’s Bake a Story doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. Let’s Bake a Story neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

AANSPRAKELIJKHEID

Let’s Bake a Story is niet aansprakelijk voor schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 • Een gebeurtenis die niet aan opzet of grove schuld van Let’s Bake a Story is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Let’s Bake a Story komen.
 • Let’s Bake a Story is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Let’s Bake a Story, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Let’s Bake a Story.
 • Let’s Bake a Story is niet aansprakelijk voor mogelijk kleurverschil van producten en foto’s op de website. Let’s Bake a Story probeert een zo’n juist mogelijk beeld te schetsen van het product op de website.
 • Let’s Bake a Story levert verse producten die beperkt houdbaar zijn. Let’s Bake a Story is dan ook niet aansprakelijk indien een product niet geconsumeerd wordt binnen de gangbare houdbaarheidsperiode. 
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te gaan of een product ingrediënten of sporen van ingrediënten bevat waar de klant allergisch voor is of ziek van kan worden.